بهرام جعفری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی


نام: بهرام جعفری
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: b _ j a f a r i @ i a u n o u r . a c . i r
تلفن:
آدرس:

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی مکانیک
دانشگاه مازندران (صنعتی نوشیروانی بابل)
ایران
1392
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دانشگاه مازندران
ایران
1386
کارشناسی
مهندسی مکانیک
دانشگاه مازندران
ایران
1384

مقالات علمی 25 مقاله

Title
Authors
Publication Date
An Approximation of the Analytic Solution of the Cauchy Problem Arising in One Dimensional Nonlinear Thermo elasticity
A.Sadighi, D. D. Ganji, B. Jafari
3/20/2008
Conference
Journal
International Journal of Nonlinear Science
Volume
5 No3
Issue
ISNN 1749-3889
Pages
203-209
Publisher
Description
Analytical Solution of Nonlinear Vibrating Systems
N.Tolou, I.Khatam, B.Jafari, D.D.Ganji
5/20/2008
Conference
Journal
American Journal of Applied Sciences
Volume
5 (9)
Issue
ISSN 1546-9239
Pages
1219-1224
Publisher
Description
Numerical Analysis of Fluid Flow in A Duct Around Perpendicular Cylinder with Triangle Cross Section Obstacle
M.Gorji, S.soleimani, B.Jafari
5/20/2008
Conference
Journal
International Journal of Dynamics of Fluids
Volume
Volume 4 - Number 2
Issue
ISSN 0973-1784
Pages
93–107
Publisher
Description
اثر شاخصهاي هندسي موتور و شرایط مختلف محیطی بر روي عملکرد موتورهاي ديزل و دوگانه سوز
بهرام جعفری، سید مصطفی میرسلیم، مفید گرجی و کوروش صدیقی
5/30/2008
Conference
Journal
مجله علمي پژوهشي تحقیقات موتور
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
The Effect of Fluctuation Flow on the EPPLER 435 and S8035 Airfoils
M.Gorji, M.Norollahi, B.Jafari
8/19/2008
Conference
Journal
International Journal of Dynamics of Fluids
Volume
Volume 4, Number 2
Issue
ISSN 0973-1784
Pages
159–174
Publisher
Description
روند پیشرفت موتورهای گازسوز در سالهای اخیر و فناوریهای نوین افزایش بازدة این موتورها
بهرام جعفری، سید مصطفی میرسلیم، مفید گرجی و ارسطو سپهری
8/21/2008
Conference
کنفرانس ملی CNG- تهران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تبديل موتورهاي ديزل نیروگاهی دور متوسط به موتورهاي دوگانه سوز (ديزل-گاز طبيعي فشرده) و ارزیابی فنی و اقتصادی آنها
بهرام جعفری، سید مصطفی میرسلیم
3/15/2009
Conference
همايش تخصصي دوسوخته كردن واحدهاي صنعتي- انجمن احتراق ايران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Effect of injection timing on the combustion and emission formation of a DI heavy duty diesel engine
M.Pourfallah, A.A.Ranjbar, B.Jafari
4/14/2009
Conference
Fluid Dynamics Conference, Babol University of Technology
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Effect of injection timing on the combustion and emission formation of a DI heavy duty diesel engine
Mohsen Pourfallah, Bahram Jafari, Ali Akbar Ranjbar
4/30/2009
Conference
12th Fluid Dynamics Conference, Babol Noshirvani University of Technology
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی تاثیر شکل کاسۀ پیستون و زاویۀ پاشش بر احتراق و شکل گیری آلاینده ها در یک موتور دیزل سنگین
بهرام جعفری، محسن پورفلاح و علی‌اکبر رنجبر
5/15/2009
Conference
دوازدهمین کنفرانس ديناميک شاره‌ها- دانشگاه صنعتی بابل
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
اثر تغييرات شرايط محيطي و کارکرد نيمه بار بر عملکرد و شكل گيري آلاينده ها در موتور ديزل سنگين
بهرام جعفری، محسن پورفلاح، سید مصطفی میرسلیم و داوود دومیری گنجی
10/15/2009
Conference
ششمين همايش بين‌المللي موتورهاي درونسوز، تهران، هتل المپيك
Journal
Volume
Issue
Pages
ICICE-6-1183
Publisher
Description
تاثیر پیکربندی پاشش سوخت بر کاهش آلاینده ها در یک موتور دیزل سنگین
محسن پورفلاح، علی اکبر رنجبر، قاسم جوادی راد و بهرام جعفری
2/14/2010
Conference
سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران اسفندماه 88، ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تاثير انواع پيکربندي پاشش سوخت بر احتراق و شکل گيري آلاينده ها در موتور ديزل سنگين
بهرام جعفری، محسن پورفلاح، سید مصطفی میر سلیم و داوود دومیری گنجی
6/15/2010
Conference
Journal
فصلنامه علمی پزوهشی تحقیقات موتور، شماره 16
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Numerical Investigation on Spray characteristics and Combustion Process in a DI Heavy Duty Diesel Engine at LTC Condition
H. Khatamnezhad, Sh. Khalilarya, S. Jafarmadar,B.Jafari
5/10/2011
Conference
Journal
Australian Journal of Basic and Applied Sciences
Volume
5(6)
Issue
Pages
523-537
Publisher
Description
The influence of cavitation phenomenon in a diesel injector on the spray characteristics and combustion process of a DI diesel engine
H. Khatamnezhad, Sh. Khalilarya, S. Jafarmadar, B.Jafari,M. Pourfallah
5/10/2011
Conference
Journal
Australian Journal of Basic and Applied Sciences
Volume
5(6)
Issue
ISSN 1991-8178
Pages
538-555
Publisher
Description
Numerical investigation on the effect of different piston bowl geometries on combustion process and engine performance in a heavy duty DI diesel engine
M. Pourfallah, A.A.Ranjbar, B.Jafari, H. Khatamnezhad
5/18/2011
Conference
7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer
Journal
Volume
paper No 299
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی تاثیر فشار و زمانبندی تزریق سوخت بر آلایندگی موتورهای دیزلی پاشش مستقیم
بهرام جعفری، حسن خاتم نژاد و افشین فهیمی راد
6/15/2011
Conference
اولین همایش ملی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Numerical Investigation on the Effect of Different Piston Bowl Geometries on Combustion Process And Engine Performance In A Heavy Duty Di Diesel Engine
M. Pourfallah, A.A.Ranjbar, H. Khatamnezhad and B. Jafari
7/20/2011
Conference
7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, Istanbul, Turkey
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
The Influence of Different Injection Rate Shapes on Combustion Process and Engine Performance In A Heavy Duty Di Diesel Engine
M. Mirsalim, D. D. Ganji, B. Jafari, H. Khatamnezhad, M. Pourfallah
7/20/2011
Conference
7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, Istanbul, Turkey
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Numerical Investigation on the Spray Characteristics and Combustion Process in a DI Diesel Engine at Reduced Temperature Combustion Condition
H. Khatamnezhad , S. Khalilarya , S. Jafarmadar , B. Jafari , G. Javadirad, M. Pourfallah,
9/24/2011
Conference
10th International Conference on Engines & Vehicles, September 2011, Naples, ITALY
Journal
Volume
Issue
SAE Paper 2011-24-0009.
Pages
Publisher
Description
بررسی عددی ویژگیهای اسپری سوخت و فرآیند احتراق در یک موتور دیزلی پاشش مستقیم در شرایط احتراق دما پایین
بهرام جعفری، سید مصطفی میرسلیم، داوود دومیری گنجی، حسن خاتم نژاد و افشین فهیمی راد
2/15/2012
Conference
چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، کاشان، دانشگاه کاشان
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی عددی تاثیر پیکربندی تزریق سوخت بر احتراق و آلایندگی موتورهای دیزلی پاشش مستقیم
8- بهرام جعفری، حسن خاتم نژاد، سید مصطفی میرسلیم، داوود دومیری گنجی و افشین فهیمی راد
5/2/2012
Conference
بیستمین همایش سالانۀ بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2012، دانشکدۀ مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، ایران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی عددی تاثیر تزریق چند مرحله ای سوخت بر نحوۀ تشکیل مخلوط احتراقی و آلایندگی در یک موتور دیزلی پاشش مستقیم در مفهوم احتراق دما پایین با کاربرد نرخ های بالای بازخورانی گازهای خروجی
حسن خاتم نژاد، شهرام خلیل آریا، صمد جعفرمدار،بهرام جعفری
6/12/2012
Conference
هفتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز هتل المپبک تهران
Journal
Volume
Issue
A-10-53-1
Pages
Publisher
Description
Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Exhaust Gas Recirculation on Performance and Emissions of a Dual Fuel (Diesel–Gas) Engine
B. Jafari, D.D. Ganji , M. Mirsalim
3/20/2013
Conference
Journal
Australian Journal of Basic and Applied Sciences
Volume
7(7)
Issue
ISSN 1991-8178
Pages
668-678
Publisher
Description
Numerical Investigation in the Effect of Number of Nozzle Hole on Performance and Emission in Dual Fuel Engine
B. Jafari, D.Domiri Ganji
6/10/2013
Conference
Journal
International Journal of Automotive Engineering
Volume
Vol. 3, Number 2
Issue
Pages
Publisher
Description

سوابق اجرایی 5 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
عضو هیات مدیره شرکت طراحی و نظارت
نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
فروردین 1386
تاکنون
مدیر فنی دفتر بازرسی آسانسور
شرکت بازرسی زاگرس تطبیق کالا شعبه مازندران
آذر 1395
تاکنون
مدیر مرکز تحقیقات و توسعه
شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران (دسا)
فروردین 1388
فروردین 1389
معاون مهندسی و فنی و تولیدی
شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران (دسا)
فروردین 1389
شهریور 1390
مدیر کارخانه
شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران (دسا)
مهر 1390
اسفند 1393